אירוח אתרים Webpoint  
אירוח אתרים המהיר והזמין ביותר בישראל !
   
   
 
אירוח אתרים באינטרנט
אודות אירוח אתרים
וובפוינט מקבוצת אינטרספייס היא החברה היחידה בישראל עם חוות שרתים עצמאית עליה מיושמת תשתית מחשוב ירוקה
Web Hosting

אירוח אתרים חוזה שירות

1. הגדרות:

תוכניות - שירותים שונים הניתנים על ידי חברת וובפוינט מרחוב יד חרוצים 19 , אזור התעשייה החדש נתניה. ניתן לראות רשימה חלקית של שירותים אילו ב- . http://www.intervision.co.il התוכניות אינן כוללות את השימוש במותג אינטרספייס או אינטרויז'ן.

לקוח - המשתמש הסופי בשירותי חברת וובפוינט.

2. מחירים - כל המחירים הנקובים בדולר אמריקאי מומרים לשקלים חדשים לפי שער 4.1 ואינם כוללים מע"מ.

3. קבלת הזמנות ותשלומים

א. ביצוע ההזמנות מותנה באישור וובפוינט. ההזמנה תאושר ותפעל אך ורק לאחר אישור של ההפעלה בכתב של וובפוינט. וובפוינט שומרת לעצמה את הזכות לדחות הזמנות שירות או לעכבם עקב חריגה מתנאי ההזמנה כפי שיקבעו מפעם לפעם או באם יחרגו מתנאי השימוש הסביר. וובפוינט מתחיבת להודיע בפקס או בדואר אלקטרוני כפי שהמזמין מסר לה על דחיית ההזמנה.
ב. במידה ולא יתקבל תשלום לפני מועד החידוש, עקב ביטול כרטיס האשראי, או ביטול הוראת הקבע או מכל סיבה שהיא, ללא המצאת אמצע תשלום אלטרנטיבי, רשאית וובפוינט לאחר פנייה סבירה ללקוח להשעות או לבטל את השירות עבור הלקוח.

4. וובפוינט תאכוף חוקים ותקנות לגבי השימוש במתן שירותיה. הלקוח יאכוף חוקי שימוש אלה אצל עובדיו או לקוחותיו.

5. חוקי השימוש

א. כל ניסיון לפגוע בפעולה של השרת, בשרת עצמו או בלקוח מלקוחות וובפוינט או באתרי אינטרנט אחרים ברשת- אסורים בהחלט.
ב. כל ניסיון לחדור או להשתמש בשרתי או אתרי הלקוח ללא רשות הבעלים אסור בהחלט. איסור זה חל גם על הונאה על ידי גילוי או גניבת סיסמאות או סריקה אחר פרצות אבטחה וכו'. כל שימוש לא מורשה בחשבון לקוח הנוגד תנאים אילו יביא לנקיטת אמצעים כנגד התוקף ועלולים להביא לתביעה פלילית או אזרחית.
ג. שליחת חומר פרסומי / מסחרי כמותי דרך האינטרנט (spamming) הינה תופעה מזיקה ואסורה על ידי וובפוינט. במידה ותלונה כזו תתקבל, היא תיבדק ובמידה ותמצא כנכונה וובפוינט שומרת לעצמה את זכותה להשבית את חשבון הלקוח ללא החזר כספי.
ד. זכויות יוצרים- פעילות באתר המפירה זכויות יוצרים ובכללם- זכויות פטנטים, זכויות תוכנה, מותגים רשומים וכו' , וכן עסוק בפעילות המפירה פרטיות או זכויות של אחרים- אסורה בהחלט.
ה. אסורה בהחלט שליחת וירוסים או חומר פוגע במזיד במערכות שונות.
ו. תכנים בלתי חוקיים- וובפוינט מתחייבת להוריד מאתרים המתארחים בשרתיה תכנים הנוגדים את חוקי מדינת ישראל או ארה"ב ולדווח לרשויות על חומר כגון פורנוגרפית ילדים, חומר חבלני או אתרים בעלי תוכן ניאו-נאצי.
ז. וובפוינט שומרת לעצמה את האפשרות להגביל את השימוש בתוכנות הרצה ברקע (scripts) , ולהשהות את השימוש בהרצת תוכנות אלו החורגות מהשימוש הסביר.
ח. כללי שימוש נוספים וכפי שיתעדכנו מפעם לפעם באתר www.intervision.co.il/rules.html
ט. הסכם רישום או חידוש דומיין הינו הסכם נפרד ופרטיו נמצאים בכתובת: www.internic.co.il/domain_agreement.htm

6. אחריות מוגבלת

א. וובפוינט תעשה כל שביכולתה על מנת ולהעניק שירותים על הצד הטוב ביותר, אולם, וובפוינט אינה מתחייבת בשום אופן לרציפות השרות בכל זמן שהוא או אינה מתחייבת לשלמות הנתונים המאוחסנים על שרתיה דרך מערכותיה או דרך האינטרנט. וובפוינט אינה אחראית לחשיפתם או מחיקתם או השחתתם של נתונים שנשלחו או התקבלו או אוחסנו על שרתיה ובכללם נתונים המאוחסנים בשירותי גיבוי שונים. וובפוינט אינה אחראית ללקוחותיה או ללקוחות לקוחותיה ולתביעות שונות על נזקים כתוצאה מאובדן מידע מכל סוג שהוא, חוסר יכולת להתחבר או להפיץ נתונים או אתרים או עקב חוסר יכולת לקבל אינפורמציה כתוצאה מעיקובים, חוסר יכולת למסור, או הפסקות שירות.
ב. וובפוינט שומרת לעצמה את הזכות להפסיק כל שירות, או להתנות ולאכוף תנאים שונים כתנאי להמשכת השירות. התניה זו חיבת להיות סבירה ווובפוינט מתחייבת להודיע ללקוח על כוונה זו דרך פקס דואר אלקטרוני או טלפון.
ג. באם לא התקבלה בקשת הפסקת שירות בכתב לשירותי האכסון השונים הניתנים על ידי וובפוינט, למעט שירותי רישומי דומיין הפנייתם או החנייתם, במהלך 30 יום מיום הפעלתם או 30 יום לפני מועד חידושם, לא תהיה ללקוח תביעות שונות לגבי השירות וכן וובפוינט לא תדרש להחזר כספי במקרים אלה.
ד. אחריות וובפוינט ללקוח או למשתמשי קצה של שירותי וובפוינט, מוגבלת לסה"כ הסכום ששולם והתקבל על ידי וובפוינט לשרות שלא הוענק. בשום מקרה לא תהיה וובפוינט אחראית לנזקים תוצאתיים, או נזקים שונים העלולים להיגרם ללקוחותיה או למשתמשי קצה או לכל גורם שהוא כתוצאה מפעולות וובפוינט ומערכותיה או מחוסר יכולת להשתמש במערכות וובפוינט, שינויי הגדרות, הכוונות דומיין שבוצעו על ידי וובפוינט, הלקוח או מי מטעמו.
ה. הלקוח יעשה את כל שביכולתו על מנת לא לערב את וובפוינט בתביעות משפטיות שונות או בתביעות כנגד שירותי וובפוינט יפצה ויפטור אותה מכל תביעה, אובדן, הפסד או עלות, לרבות שכר טרחת עורך דין ברמה סבירה, אשר יופנו כלפי וובפוינט, סוכניה לקוחותיה, מנהליה ועובדיה כתוצאה מכל שירות הניתן או שסוכם על אספקתו או כל מוצר שנמכר על ידי הלקוח, סוכניו, עובדיו או שליחיו. הלקוח מסכים להגן על וובפוינט לפצות אותה ולפטור אותה מכל חובות הנובעות מנזקי גוף או רכוש שנגרמו על ידי מוצרים שנמכרו או הופצו דרך שרתי וובפוינט, כל חומר שסופק על ידי הלקוח תוך הפרה או הפרה לכאורה של הזכויות הבלעדיות של צד שלישי כולל הפרת זכויות יוצרים וכן מוצרים פגומים שנמכרו ללקוח דרך שרתי וובפוינט.

7. זכויות

בבעלות וובפוינט כל הזכויות לשימוש במותגים רשומים, ידע, טכנולוגיה, פטנטים, המצאות, סודות מסחריים הנוגעים לתפעול מערכותיה, החומרה או התוכנה והמשאבים הנילווים. הסכם זה אינו מהווה אישור עבור הלקוח להשתמש במותגי וובפוינט אלה לצרכים שיווקיים ובאישור מראש על ידי וובפוינט.

8. סודיות
הלקוח מתחייב לשמור על סודיות ולא להשתמש במידע באם תהיה לו גישה למידע או חומר הקשור לעסקי וובפוינט, תוכניותיה, חשבונותיה, הטכנולוגיה, או אסטרטגיה השיווקית שלה שערכה עלול להיפגע במידה וייחשף לצד ג' וזאת גם לאחר סיום ההתקשרות בינו לבין וובפוינט.


שינוי אחרון
יוני 2003


אירוח אתרים - חוזה שירות